آنكه می تواند، انجام می دهد، آنكه نمی تواند انتقاد می كند. «جرج برنارد شاو»

انجام پروژه های دانشگاهی