بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او. «همیلتون»

انجام پروژه های دانشگاهی