شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. «سقراط»

انجام پروژه های دانشگاهی