اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی. «ارد بزرگ»

انجام پروژه های دانشگاهی