اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند. «نیچه»

انجام پروژه های دانشگاهی