كسی كه دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض می كند. «گوته»

انجام پروژه های دانشگاهی