پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی. «مهاتما گاندی»

آموزش برنامه نویسی