آنانيکه هميشه در آرامش هستند لاابالي ترين آدمهايند. «ارد بزرگ»

آموزش برنامه نویسی