خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان. «دکتر علی شریعتی»

تولید و انتشار محتوا